Kioton pöytäkirja: täydellinen ja täydellinen teksti


Jaa tämä artikkeli kavereillesi:

Tässä on Kioton pöytäkirjan koko teksti.

Avainsanat: kyoto-protokolla, teksti, integraali, päästötaso, CO2

KYOTO-PÖYTÄKIRJA UNITED NATIONS -KESKIMÄÄRÄISEEN ILMASTONMUUTOKSEKSI

Tämän pöytäkirjan osapuolet,

Étant Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la « Convention »),

Haluavat saavuttaa yleissopimuksen perimmäinen tavoite sen 2 artiklan mukaisesti,

Palauttaen mieleen yleissopimuksen määräykset,

Yleissopimuksen 3 artiklan mukaisesti,

Toimii yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessaan päätöksellä 1 / CP.1 Berliinin toimeksiannon mukaisesti,

Ovat sopineet seuraavasta:

Artikkeli

Tätä pöytäkirjaa sovellettaessa sovelletaan yleissopimuksen 1 artiklan määritelmiä. Lisäksi:

1. On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention.

2. On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.

3. On entend par « Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat » le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé conjointement par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l’environnement en 1988.

4. On entend par « Protocole de Montréal » le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été adapté et modifié ultérieurement.

5. On entend par « Parties présentes et votantes » les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.

6. On entend par « Partie », sauf indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole.

7. On entend par « Partie visée à l’annexe I » toute Partie figurant à l’annexe I de la Convention, compte tenu des modifications susceptibles d’être apportées à ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une notification conformément à l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

Artikla 2

1. Kukin liitteessä I oleva osapuoli täyttää 3-sopimuksen määrälliset rajoitukset ja vähentämisvelvoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi:

a) Soveltavat ja / tai kehittävät edelleen politiikkoja ja toimenpiteitä kansallisista olosuhteista riippuen esimerkiksi:

i) Energiatehokkuuden lisääminen kansallisen talouden asianomaisilla aloilla;

ii) sellaisten kasvihuonekaasujen nielujen ja säiliöiden suojelu ja parantaminen, joita Montrealin pöytäkirja ei koske, ottaen huomioon sitoumukset asiaa koskevien kansainvälisten ympäristösopimusten mukaisesti; metsänhoidon, metsityksen ja metsätalouden kestävien menetelmien edistäminen;

iii) kestävien maatalouden muotojen edistäminen ottaen huomioon ilmastonmuutosnäkökohdat;

iv) uusiutuvien energialähteiden tutkiminen, edistäminen, parantaminen ja käytön lisääminen, hiilen sitomisteknologiat sekä ympäristöystävälliset ja innovatiiviset teknologiat;

v) Markkinoiden puutteiden, verokannustimien, verojen ja verovapautusten asteittainen vähentäminen tai poistaminen käytöstä, jotka ovat yleissopimuksen tavoitteiden vastaisia ​​kaikilla kasvihuonekaasupäästöjen sektoreilla kasvihuonekaasut ja markkinavälineiden soveltaminen;

vi) edistetään asiaankuuluvien alojen asianmukaisia ​​uudistuksia sellaisten politiikkojen ja toimenpiteiden edistämiseksi, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, joita Montrealin pöytäkirjassa ei säännellä;

vii) sellaisten toimenpiteiden hyväksyminen, joilla rajoitetaan tai vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei säännellä Montrealin pöytäkirjalla liikenteessä;

viii) metaanipäästöjen rajoittaminen ja / tai vähentäminen hyödyntämisen ja hyödyntämisen avulla jätehuollossa sekä energian tuottamisessa, siirrossa ja jakelussa;

b) tehdä yhteistyötä muiden asianomaisten osapuolten kanssa parantaakseen tämän artiklan nojalla annettujen politiikkojen ja toimenpiteiden yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta 2 4 kohdan e alakohdan i alakohdan e alakohdan mukaisesti; yleissopimus. Tätä tarkoitusta varten nämä osapuolet toteuttavat toimenpiteitä jakaakseen hedelmän heidän kokemuksensa ja vaihtaakseen tietoja sellaisista politiikkaa ja toimenpiteitä, erityisesti kehittämällä tapoja parantaa niiden vertailukelpoisuutta, avoimuutta ja tehokkuutta. Ensimmäisessä istunnossaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen osapuolten konferenssin kokouksena toimiva osapuolten tämän pöytäkirjan pohtimaan keinoja tällaisen yhteistyön helpottamiseksi, ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät tiedot.

2. Osapuolet sisällytetty liitteeseen I pyrkivät rajoittamaan tai vähentämään kaasupäästöjä ei valvota kasvihuoneen Montrealin pöytäkirjan käytettävien polttoaineiden käytetty lento- ja meriliikenteen, kulkee Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ja Kansainvälinen merenkulkujärjestö.

3. Liite I Osapuolet pyrkivät panemaan täytäntöön tässä artiklassa säädetyt politiikat ja toimenpiteet, jotta minimoidaan haitalliset vaikutukset, mukaan lukien ilmastonmuutoksen kielteiset vaikutukset, vaikutukset kansainväliseen kauppaan ja sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset seuraukset muille osapuolille, erityisesti kehitysmaavaltioille ja erityisesti yleissopimuksen 8 9- ja 4-nimityksille, ottaen huomioon yleissopimuksen 3 artikla. Sopimuspuolten konferenssi, joka toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, voi tarvittaessa toteuttaa muita toimenpiteitä tämän kohdan säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi.

4. Jos päättää, että olisi hyödyllistä koordinoida joitakin edellä 1 a kohdassa tarkoitettuja politiikkoja ja toimenpiteitä ottaen huomioon erilaiset kansalliset tilanteet ja mahdolliset vaikutukset, sopimuspuolten kokous, joka toimii osapuolten kokouksena tässä pöytäkirjassa otetaan huomioon järjestelyt tällaisten politiikkojen ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

Artikla 3

1. Liite I Osapuolet varmistavat yhdessä tai yhdessä, että liitteessä A esitetyt kasvihuonekaasujen yhteenlasketut antropogeeniset päästöt, hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna, eivät ylitä niitä osoitettuja määriä. jotka lasketaan liitteen B mukaisten määrällisten päästörajoitus- ja vähentämisvelvoitteiden perusteella ja tämän artiklan säännösten mukaisesti niiden kokonaispäästöjen vähentämiseksi vähintään 5% suhteessa 1990-tasoon 2008: n ja 2012: n sitoumuskauden aikana.

2. Jokainen liitteen I osapuoli on saavuttanut 2005-edistymisen osoittamalla tämän pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa.

3. Kasvihuonekaasupäästöjen nettomuutokset maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta suoraan aiheutuvien ihmisen toiminnan lähteistä ja nieluista ja rajoitettu metsittämiseen, metsittämiseen ja metsänhakkuun koska liitteen I osapuolet käyttävät 1990: n muutoksia, jotka ovat todennettavissa olevia hiilivarastojen muutoksia kunkin sitoumuskauden aikana, täyttämään tämän artiklan mukaiset sitoumuksensa. Kasvihuonekaasupäästöt lähteistä ja näihin toimintoihin liittyvä vesihöyryn talteenotto raportoidaan läpinäkyvällä ja todennettavasti ja tarkistetaan 7- ja 8-artikloiden mukaisesti.

4. Ennen tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan sopimuspuolten konferenssin ensimmäistä kokousta kukin liite I-osapuoli toimittaa tieteelliselle ja tekniselle neuvonnalle tytäryritykselle tietoja, joiden avulla voidaan arvioida vaatimustenmukaisuuden tasoa. hiilivarastot 1990: ssä ja arvioimaan hiilivarastojen muutoksia tulevina vuosina. Ensimmäisessä kokouksessaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi määrittelee yksityiskohtaiset säännöt, säännöt ja ohjeet, joita sovelletaan sen määrittämiseksi, mitkä muut ihmisen toimintaan liittyvät päästöjen muutokset liittyvät lähteitä ja kasvihuonekaasujen nielujen imeytymistä maatalousmailla sekä maankäytön muutoksia ja metsätaloutta koskevat luokat lisätään liitteessä I tarkoitettuihin osapuoliin tai nämä epävarmuustekijät, tarve tarjota avoimia ja todennettavissa olevia tietoja, hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin metodologista työtä, Tieteellisen ja teknologisen neuvonnan avustava elintä 5 ja osapuolten konferenssin päätökset. Tätä päätöstä sovelletaan toiseen sitoumuskauteen ja myöhempään ajanjaksoon. Osapuoli voi soveltaa sitä ensimmäisiin sitoumuskausiin, jos nämä toiminnot ovat tapahtuneet 1990: n jälkeen.

5. Liite I Osapuolet, jotka ovat siirtymässä markkinatalouteen, jonka vuosi tai viitekausi on vahvistettu päätöksellä 9 / CP.2, jonka osapuolten konferenssi hyväksyi toisessa istunnossaan täyttävät tämän artiklan mukaiset sitoumuksensa viitevuoden tai ajanjakson perusteella. Jokainen muu liitteessä I oleva osapuoli, joka siirtyy markkinatalouteen, eikä ole vielä tehnyt alkuperäistä lausuntoaan yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti, voi myös ilmoittaa kokouksessa järjestäville osapuolten konferenssille. Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet aikovat säilyttää vuoden tai historiallisen viiteajanjakson kuin 1990 tämän artiklan mukaisten sitoumustensa täyttämiseksi. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi päättää tämän ilmoituksen hyväksymisestä.

6. Ottaen huomioon yleissopimuksen 6 artiklan 4 kappaleen tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi myöntää liitteeseen I sopimuspuolet siirtymässä markkinatalouteen tiettyyn joustavuuteen muiden kuin tässä artiklassa tarkoitettujen sitoumustensa täyttäminen.

7. Kunkin määrällisen päästörajoituksen ja alennussitoumusten ensimmäiselle ajanjaksolle, joka vaihtelee 2008: stä 2012: ään, kullekin liitteessä I olevalle sopimuspuolelle osoitettu määrä on yhtä suuri kuin sille Liite B, liitteessä X määritellyt kasvihuonekaasujen 1990: ssä määritellyt kumulatiiviset antropogeeniset päästöt, ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttina, tai 5-kohdan mukaisesti määritettynä vuotena tai viitekaudella edellä kerrottuna viidellä. Liite I Maankäytön muutokset ja metsätalous kasvihuonekaasupäästöjen nettolähteenä 1990: ssä sisällytetään päästöihin vuoden tai ajanjakson osalta viitataan niihin osoitettuihin määriin laskemalla yhteenlasketut antropogeeniset päästöt lähteittäin ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttina, pienemmät määrät, joita kaivojen absorboima 1990 maankäyttö.

8. Liitteessä I mainittu osapuoli voi valita 1995: n vertailuvuoden edellä 7 kohdassa tarkoitetun laskennan osalta fluorihiilivetyjä, perfluorattuja hiilivetyjä ja rikkiheksafluoridia varten.

9. Liitteen I osapuolten osalta tämän pöytäkirjan liitteen B muutokset, jotka on hyväksytty 7-sopimuksen 21 kohdan säännösten mukaisesti, määritellään seuraaville jaksoille. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi tarkastelee sitoumukset vähintään seitsemän vuotta ennen edellä 1-kohdassa tarkoitetun ensimmäisen sitoumusjakson päättymistä.

10. Jokainen yksikkö päästövähennyksiä, tai sen osan osoitetun määrän, joita osapuoli hankkii toiselta osapuolen mukaisesti 6 tai 17 kohteita lisätään määrätty määrä puolueen tehdä hankinnan .

11. Jokainen osapuoli siirtää toiselle osapuolelle 6: n tai 17: n määräysten mukaisesti päästövähennysyksikön tai mille tahansa osalle määrätystä määrästä vähennetään luovutettavan osapuolen määrästä.

12. Jokainen sertifioitu päästövähennysyksikkö, jonka osapuoli hankkii toiselta osapuolelta 12-sopimuksen määräysten mukaisesti, lisätään hankintaan osallistuvaan osuuteen.

13. Jos liitteeseen I sisältyvät sopimuspuolen päästöt sitoumuskauden aikana ovat pienemmät kuin sille tämän artiklan mukaisesti myönnetty määrä, erotus on kyseisen sopimuspuolen pyynnöstä lisättävä sille myönnetyt määrät seuraaville sitoumuskausille.

14. Jokainen liite I-osapuoli pyrkii täyttämään edellä 1 kohdassa tarkoitetut sitoumukset, jotta voidaan minimoida kehitysmaiden osapuolten epäedulliset sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset seuraukset, erityisesti ne, viitataan yleissopimuksen 8 9- ja 4-asiakirjoissa. Osapuolten tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin on tarkasteltava ensimmäisten istuntojensä aikana toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan minimoida ilmastonmuutos ja / tai vastaustoimenpiteiden vaikutus näissä kohdissa mainittuihin osapuoliin. Keskeisiä kysymyksiä ovat rahoituksen, vakuutusten ja teknologiansiirron käyttöönotto.

Artikla 4

1. Kaikki liitteessä I mainitut sopimuspuolet, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdessä 3-sopimuksen mukaisia ​​sitoumuksiaan, katsotaan täyttäneen kyseiset sitoumukset edellyttäen, että niiden yhteenlaskettujen ihmisen aiheuttamien päästöjen kokonaismäärä ilmaistaan liitteessä A määritellyt kasvihuonekaasut eivät saa ylittää niille varattuja määriä, jotka lasketaan liitteessä B vahvistettujen määrällisten päästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden perusteella. 3-sopimuksen määräyksiin. Kullakin sopimuspuolella myönnetty päästömäärä ilmoitetaan siinä.

2. Sopimuspuolten on ilmoitettava sihteeristölle niiden ehdot siitä päivästä, jona niiden ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymiskirjat on talletettu tähän pöytäkirjaan. Sihteeristö puolestaan ​​ilmoittaa yleissopimuksen sopimuspuolille ja sopimuksen ehtojen allekirjoittajille.

3. Tällainen sopimus pysyy voimassa 7-kohdan 3 kohdassa määritellyn sitoumusjakson ajan.

4. Jos osapuolet toimivat yhdessä alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön puitteissa ja kuullaan sitä, tämän järjestön kokoonpanon muutokset tämän pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen eivät vaikuta tässä välineessä tehdyt sitoumukset. Jokainen organisaation kokoonpanoa koskeva muutos on otettava huomioon ainoastaan ​​3-sopimuksen mukaisten sitoumusten osalta, jotka hyväksytään kyseisen muutoksen jälkeen.

5. Jos tämäntyyppisen sopimuksen sopimuspuolet eivät saavuta päästövähennyksilleen suunniteltua kumulatiivista kokonaismäärää, kukin niistä vastaa sopimuksessa määrättyjen päästöjen tasosta.

6. Jos osapuolet toimivat yhdessä tämän alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön puitteissa, joka on itse tämän pöytäkirjan osapuoli ja kuultuaan sitä, jokaisen kyseisen alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön jokaisen jäsenvaltion yksilöinä ja yhdessä 24-sopimuksen mukaisen alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön kanssa, vastaa tämän artiklan mukaisesti ilmoitettujen päästöjen tasosta, jos päästövähennysten kumulatiivinen kokonaistaso ei voida saavuttaa.

Artikla 5

1. Kukin liitteessä I oleva osapuoli laatii viimeistään yhden vuoden ennen ensimmäisen sitoumuksen alkamista kansallisen järjestelmän, jolla arvioidaan ihmisen aiheuttamia päästölähteitä lähteiden ja vedenottokyvyn mukaan. kaikista kasvihuonekaasuista, joita Montrealin pöytäkirja ei koske. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi päättää ensimmäisessä istunnossaan näiden kansallisten järjestelmien puitteista, joihin on sisällyttävä jäljempänä 2 kohdassa määritellyt menetelmät.

2. Menetelmät, joilla arvioidaan ihmisen toiminnan aiheuttamia päästöjä lähteistä ja nielujen kasvihuonekaasupäästöistä ei valvota Montrealin pöytäkirjan ne hyväksyneet hallitustenvälisen muutoksista ilmastomuutos ja jonka osapuolten konferenssi hyväksyi kolmannessa istunnossaan. Jos tällaisia ​​menetelmiä ei käytetä, sopivia tarkistuksia tehdään menetelmien mukaisesti hyväksymän osapuolten konferenssin kokouksena toimiva osapuolten tämän pöytäkirjan ensimmäisessä istunnossaan. Perustuvat erityisesti työhön IPCC ja lausuntojen mukaisesti Avustava toimielin tieteellistä ja teknologista neuvontaa, konferenssi osapuolten kokouksena toimiva osapuolten tämän pöytäkirjan mukaiset säännöllisesti ja tarvittaessa tarkistaa näitä menetelmiä ja mukautuksia ottaen täysimääräisesti huomioon osapuolten konferenssin asiaa koskevat päätökset. Menetelmien tai oikaisujen tarkistamisen tarkoituksena on ainoastaan ​​varmistaa, että 3-sopimuksen mukaisia ​​sitoumuksia noudatetaan tämän tarkistuksen jälkeiseltä sitoumuskaudelta.

3. Ilmaston lämpenemismahdollisuudet antropogeenisten päästöjen hiilidioksidiekvivalenttien laskemiseksi lähteittäin ja lisäyksessä A yksilöidyt kasvihuonekaasupäästöt ovat niitä, jotka ovat hyväksyttäviä Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli ja jonka sopimuspuolten konferenssi hyväksyi kolmannessa istunnossaan. Muun muassa ilmastonmuutosta käsittelevän hallitustenvälisen paneelin työtä ja tieteellistä ja teknistä neuvontaa avustavan elimen toimittamien lausuntojen perusteella tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi harkitsee säännöllisesti ja tarvittaessa tarkistaa kaikkien näiden kasvihuonekaasujen ilmaston lämpenemisen mahdollisuuksia ottaen täysimääräisesti huomioon osapuolten konferenssin asiaa koskevat päätökset. Mahdollinen maailmanlaajuisen lämmityspotentiaalin tarkistaminen koskee vain 3-sopimuksen mukaisia ​​sitoumuksia tämän tarkistuksen jälkeisestä sitoumuskaudesta.

Artikla 6

1. Jotta voidaan täyttää 3-sopimuksen mukaiset sitoumuksensa, kaikki liitteessä I mainitut osapuolet voivat luovuttaa tai hankkia mistä tahansa muusta sopimuspuolesta, jolla on samat statuspäästövähennysyksiköt, jotka syntyvät hankkeista, vähentämään ihmisen aiheuttamia ihmisen aiheuttamia päästöjä tai parantamaan ihmisen aiheuttamia muutoksia kasvihuonekaasujen nieluilla kaikilla talouden aloilla edellyttäen, että:

a) Asianomaisten osapuolten on hyväksyttävä tällainen hanke;

b) Tällaiset hankkeet vähentävät lähteistä peräisin olevia päästöjä tai parantavat nielujen imeytymistä muiden kuin muutoin saatujen tietojen lisäksi.

c) asianomainen osapuoli ei saa hankkia päästövähennysyksikköä, jos se ei noudata 5- ja 7-sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan;

d) Päästövähennysyksiköiden hankinta täydentää kansallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä 3-sopimuksen mukaisten sitoumusten täyttämiseksi.

2. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi voi ensimmäisessä istunnossaan tai mahdollisimman pian sen jälkeen kehittää suuntaviivoja tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien tarkastuksen ja raportointi.

3. Liitteessä I oleva osapuoli voi antaa oikeushenkilöille luvan osallistua sen vastuulla toimenpiteisiin, jotka johtavat päästövähennysyksiköiden tämän artiklan mukaiseen tuotantoon, siirtoon tai hankintaan.

4. Jos kysymys soveltamiseen liittyviä vaatimuksia tässä artiklassa mainittujen tunnistetaan mukaisesti artiklan asiaa koskevien säännösten 8, luovuttaa ja hankkia päästövähennysyksiköitä voi jatkua sen jälkeen, kun kysymys on tunnistettu, on Yhtä osapuoli ei voi käyttää näitä yksiköitä täyttämään 3-sopimuksen mukaiset sitoumuksensa, kunnes noudattamisen ongelma on ratkaistu.

Artikla 7

1. Kukin osapuoli liitteessä I tulee sisällyttää vuosittainen kartoitus ihmisen toiminnan aiheuttamia päästöjä lähteistä ja nielujen kasvihuonekaasujen joita ei valvota Montrealin pöytäkirjan mukaisesti vahvistettu asiaa koskevat päätökset osapuolten konferenssin, lisätietoja, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että artiklan säännöksiä 3 noudatetaan ja määritetään kohdan mukaisesti 4 alla.

2. Jokainen liitteessä I oleva osapuoli sisällyttää yleissopimuksen 12 artiklan mukaiseen kansalliseen tiedonantoonsa lisätiedot, jotka ovat tarpeen tämän yleissopimuksen mukaisten sitoumusten noudattamisen osoittamiseksi. tämä pöytäkirja, joka määritetään alla olevan 4 kohdan mukaisesti.

3. Kukin liitteessä I oleva osapuoli toimittaa 1: n edellyttämät tiedot joka vuosi, alkaen ensimmäisestä inventaariosta, joka on laadittava yleissopimuksen mukaisesti raportointijakson ensimmäisen vuoden osalta. tämän pöytäkirjan tultua voimaan kyseisen sopimuspuolen osalta. Kumpikin osapuoli toimittaa edellä 2 kohdassa vaaditut tiedot ensimmäisessä kansallisessa tiedonannossa, jonka se on velvollinen toimittamaan yleissopimuksen mukaisesti tämän pöytäkirjan tultua voimaan kyseisen sopimuspuolen osalta ja sen jälkeen, kun seuraavassa kohdassa 4 annettujen suuntaviivojen hyväksyminen. Sopimuspuolten konferenssi, joka toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, päättää määräajoista, joissa tämän artiklan mukaisesti vaaditut tiedot toimitetaan sen jälkeen, ottaen huomioon mahdolliset aikataulut, jotka sopimuspuolten konferenssi voi asettaa kansalliset viestinnät.

4. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi hyväksyy ensimmäisessä istunnossaan ja tarkistaa määräajoin tämän artiklan mukaisten tietojen valmistelua koskevat suuntaviivat ottaen huomioon osapuolten kansallisten tiedonantojen valmistelua koskevat suuntaviivat Jonka sopimuspuolten konferenssi on hyväksynyt. Lisäksi tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi määrittää ennen ensimmäisen sitoumuskauden aloittamista myönnettyjen varojen kirjanpitomenettelyjä.

Artikla 8

1. Nojalla toimitetut tiedot artiklan 7 kumpikin osapuoli sisällytetty liitteeseen I tarkastellaan uudelleen asiantuntijaryhmiä mukaisesti asiaa koskevat päätökset sopimuspuolten konferenssin ja ohjeiden mukaisesti, tähän tarkoitukseen kohta 4 jäljempänä tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssissa. Mukaisesti annettaviin tietoihin momentin 1 7 kumpikin osapuoli sisällytetty liitteeseen I tarkastellaan uudelleen osana vuosittaista kokoamista päästöselvitysten ja sallittujen päästömäärien määrien ja vastaavien tilien. Lisäksi kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen artiklan 2 7 kumpikin osapuoli sisällytetty liitteeseen I tarkastellaan uudelleen osana tarkastelun viestinnän.

2. Sihteeristö koordinoi tarkastusryhmiä ja koostuu asiantuntijoista, jotka valitaan yleissopimuksen osapuolten ja tarvittaessa hallitustenvälisten järjestöjen nimeämien edustajien välillä sopimuspuolten konferenssin tätä tarkoitusta varten antamien ohjeiden mukaisesti. osapuolille.

3. Tarkasteluprosessi tarjoaa kattavan ja yksityiskohtaisen teknisen arvioinnin kaikista osapuolen tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon näkökohdista. Tarkasteluryhmät laativat raportin, jota tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivat osapuolten konferenssit käsittelevät. Siinä arvioidaan, että kyseinen osapuoli noudattaa sitoumuksiaan ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista näiden sitoumusten täyttämisessä. vaikuttavat tekijät. Sihteeristö toimittaa tämän kertomuksen kaikille yleissopimuksen sopimuspuolille. Lisäksi sihteeristö laatii luettelon täytäntöönpanokysymyksistä, jotka voidaan sisällyttää tähän raporttiin, jotta ne voidaan toimittaa edelleen tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivalle sopimuspuolen konferenssille.

4. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi hyväksyy ensimmäisessä istunnossaan ja arvioi määräajoin asiantuntijaryhmien tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon tarkistamista koskevat suuntaviivat ottaen asianmukaiset päätökset huomioon. osapuolten konferenssissa.

5. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokoukseen osallistuvien osapuolten konferenssissa on tarvittaessa toteutettavien tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden tieteellistä ja teknistä neuvontaa avustava asiantuntijaryhmä:

a) osapuolten 7-sopimuksen nojalla toimittamat tiedot ja kertomukset, jotka asiantuntijat ovat antaneet kyseisten tietojen tämän artiklan mukaisesti;

b) Sihteeristön edellä 3 kohdan mukaiset toteuttamiskysymykset sekä osapuolten esittämät kysymykset.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyn jälkeen tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi tekee missä tahansa asiassa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat päätökset.

Artikla 9

1. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi tarkastelee säännöllisesti pöytäkirjaa luotettavimmista tieteellisistä tiedoista ja arvioista, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia sekä asiaankuuluvia teknisiä, sosiaalisia ja taloudellisia tietoja. Nämä tarkastukset on sovitettu yhteen yleissopimuksessa määrättyjen asiaankuuluvien tarkastusten kanssa, erityisesti 2-kohdan 4 (d) ja 2-kohdan 7 (a) mukaisten tutkimusten kanssa. yleissopimus. Näiden tarkistusten perusteella tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

2. Ensimmäinen tarkistus on pidettävä tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin toisessa istunnossa. Uudet tutkimukset suoritetaan myöhemmin säännöllisesti ja täsmällisesti.

Artikla 10

Kaikki osapuolet, ottaen huomioon yhteisen mutta eriytyneen vastuunsa sekä kansalliset ja alueelliset kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja olosuhteet, toimittamatta kuitenkaan uusia velvoitteita sellaisille osapuolille, jotka eivät sisälly liitteeseen I, vahvistaen kuitenkin jo esitettyjä momentissa 1 4 yleissopimuksen ja edelleen edistää näiden sitoumusten saavuttamiseksi kestävän kehityksen huomioon ottaen kohdat 3, 5 ja 7 sekä Yleissopimuksen 4 artikla:

(a) kehittää tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja tarvittaessa alueellisia kustannustehokkaita ohjelmia päästökertoimien laadun parantamiseksi, toimintotiedot ja / tai paikallisia malleja, jotka heijastavat kunkin sopimuspuolen taloudellista tilannetta, tarkoituksena luoda ja säännöllisesti päivittää kansallisia inventointiprosesseja ihmisen aiheuttamien ihmisen aiheuttamien päästöjen ja kasvihuonekaasujen imeytymisen perusteella. jotka eivät ole Montrealin pöytäkirjan mukaisia, käyttäen vertailukelpoisia menetelmiä, joista sopimuspuolten konferenssissa on sovittava, ja konferenssin hyväksymien kansallisten viestintävälineiden valmistelua koskevien suuntaviivojen mukaisesti;

b) kehittää, toteuttaa, julkaista ja päivittää säännöllisesti kansallisia ja tarvittaessa alueellisia ohjelmia, jotka sisältävät toimenpiteitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi, sekä toimenpiteitä, joilla helpotetaan näiden muutosten mukauttamista;

i) Näihin ohjelmiin olisi sisällyttävä energia-, liikenne- ja teollisuusalat sekä maatalous, metsätalous ja jätehuolto. Lisäksi sopeutumistekniikat ja menetelmät aluesuunnittelun parantamiseksi soveltuvat paremmin ilmastonmuutokseen;

ii) Liitteen I osapuolet toimittavat tietoja tämän pöytäkirjan nojalla toteutetuista toimenpiteistä, mukaan lukien kansalliset ohjelmat, 7-sopimuksen mukaisesti; muut osapuolet pyrkivät sisällyttämään tarvittaessa kansallisiin tiedonantoihinsa ohjelmia, jotka sisältävät toimenpiteitä, joiden uskotaan auttavan puuttumaan ilmastonmuutokseen ja sen haittavaikutuksiin. mukaan lukien toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymisen vähentämiseksi ja nielujen lisäämisen lisäämiseksi, kapasiteetin lisäämistoimenpiteillä ja sopeutumistoimenpiteillä;

c) toimivat yhteistyössä edistääkseen tehokkaita sääntöjä ilmastonmuutokseen liittyvien ympäristöteknologioiden, taitotiedon, käytäntöjen ja prosessien kehittämiseksi, soveltamiseksi ja levittämiseksi sekä toteutettava kaikki mahdolliset toimenpiteet edistääkseen, helpottaakseen ja helpottaakseen ja rahoitus, tarvittaessa saada näitä varoja tai siirtää, erityisesti kehitysmaihin, esimerkiksi kehittämällä politiikkojen ja ohjelmien tehokasta siirtoa ympäristöystävällisiä teknologioita julkisen ja julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin mahdollistavan ympäristön luominen helpottamaan ja parantamaan ympäristöystävällisten teknologioiden saatavuutta ja siirtoa;

d) Yhteistyötä teknisen ja tieteellisen tutkimuksen kanssa sekä edistettävä järjestelmällisten tarkkailujärjestelmien toimintaa ja kehittämistä sekä tietolähteiden perustamista ilmastojärjestelmän epävarmuuden, ilmastonmuutoksen ja ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. erilaisten vastausstrategioiden taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä edistettävä endogeenisten valmiuksien ja keinojen luomista ja vahvistamista kansainvälisiin ja hallitustenvälisiin toimiin, tutkimusohjelmia ja verkostoja varten sekä järjestelmällinen havainnointi ottaen huomioon Yleissopimuksen 5 artikla;

e) tarjottava kansainvälistä yhteistyötä ja rohkaisua tarvittaessa olemassa oleviin virastoihin koulutus- ja koulutusohjelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa, mukaan lukien kansallisten valmiuksien vahvistaminen; erityisesti henkilöstö- ja institutionaalisella tasolla, sekä henkilöstön vaihtaminen tai tilapäinen lähettäminen alan asiantuntijoiden kouluttamiseksi erityisesti kehitysmaiden hyväksi ja helpottamaan kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta kansallisella tasolla ja pääsy tietoihin näistä muutoksista. Näille toimille olisi kehitettävä asianmukaisia ​​menettelytapoja yleissopimuksen asiaankuuluvien elinten kautta ottaen huomioon yleissopimuksen 6 artikla;

f) sisällyttää kansalliseen tiedonantoonsa tämän artiklan nojalla toteutetuista ohjelmista ja toimista osapuolten konferenssin asiaa koskevien päätösten mukaisesti;

g) Tässä artiklassa tarkoitettujen sitoumusten täyttämisessä on otettava asianmukaisesti huomioon yleissopimuksen 8 artiklan 4 kappale.

Artikla 11

1. Sovellettaessa 10 artiklaa osapuolten on otettava huomioon yleissopimuksen 4, 5, 7, 8 ja 9 määräykset.

2. Yleissopimuksen 1 4 -säännösten soveltamisesta 3 4 -säännösten ja 11: n määräysten sekä yhteisön tai yhteisön yleissopimuksen rahoitusmekanismin toiminnasta vastaavat yksiköt, teollisuusmaat ja muut yleissopimuksen liitteeseen II sisältyvät kehittyneet osapuolet:

a) järjestävät uutta lisärahoitusta kattamaan sovittuja täysimääräisiä aiheutuneet kustannukset kehitysmaiden edistää nykyisten sitoumusten täytäntöönpanoa kohdassa a) kappaleen 1 4 artiklan yleissopimuksen ja joihin viitataan tämän pöytäkirjan 10 artiklan a alakohdassa;

b) järjestävät myös kehitysmaihin kuuluville osapuolille, kuten teknologian siirtoa, taloudelliset resurssit niiden on tehtävä koko aiheutuneiden lisäkustannusten sovittu etukäteen nykyisten sitoumusten täytäntöönpanoa kohdassa 1 on artiklan 4 yleissopimuksen ja artiklassa tarkoitettua 10 tämän pöytäkirjan, johon kohteena oleva kehitysmaa kuullaan kanssa yhteisön tai kansainvälisten yhteisöjen artiklassa tarkoitettua 11 yleissopimuksen artiklan mukaisesti.

Näiden sitoumusten toteutuminen heijastaa sitä, että rahoitusvirtojen on oltava riittäviä ja ennakoitavissa sekä asianmukaisen rasituksen jakamisen merkitys kehittyneiden maiden osapuolten kesken. Ohjeita sopimuspuolten konferenssin asiaankuuluvissa päätöksissä, mukaan lukien ne, jotka on hyväksytty ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä, yhteisöön tai yhteisöihin, jotka ovat vastuussa yleissopimuksen rahoitusmekanismin toiminnasta sovelletaan soveltuvin osin tämän kohdan säännöksiin.

3. Yleissopimuksen liitteessä II luetellut kehittyneet sopimusvaltiot ja muut kehittyneet osapuolet voivat myös myöntää rahoitusta tämän pöytäkirjan 10-sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja kehitysmaiden osapuolten kahdenväliset, alueelliset tai monenväliset.

Artikla 12

1. Il est établi un mécanisme pour un développement « propre ».

2. L’objet du mécanisme pour un développement « propre » est d’aider les Parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la Convention, et d’aider les Parties visées à l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.

3. Au titre du mécanisme pour un développement « propre » :

a) Muut kuin liitteessä I osapuolet hyötyvät hanketoiminnoista, jotka johtavat sertifioituihin päästövähennyksiin;

b) Osapuolet sisällytettävä liitteeseen I voivat käyttää sertifioituja päästövähennyksiä kertyvien hanketoiminnasta tavata osan määrällisten sitoumusten vanhentumista ja päästöjen artiklaan 3, jonka mukaan jotka tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivat osapuolten konferenssit ovat määrittäneet.

4. Le mécanisme pour un développement « propre » est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement « propre ».

5. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin nimeämät operatiiviset yksiköt varmistavat kunkin toiminnan päästövähennykset seuraavien perusteiden mukaisesti:

a) kunkin asianomaisen osapuolen hyväksymä vapaaehtoinen osallistuminen;

b) ilmastonmuutoksen lieventämiseen liittyvät todelliset, mitattavissa olevat ja kestävät edut;

c) Päästöjen vähennykset niiden lisäksi, jotka tapahtuisivat ilman sertifioitua toimintaa.

6. Le mécanisme pour un développement « propre » aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon que de besoin.

7. Konferenssin osapuolten kokouksena toimiva osapuolten tämän pöytäkirjan ensimmäisessä istunnossaan kehittää menetelmät ja menettelytavat avoimuuden, tehokkuuden ja vastuullisuuden riippumattoman tarkastuksen ja varmennustoimien.

8. Konferenssin osapuolten kokouksena toimiva osapuolten tämän pöytäkirjan on varmistettava, että tietty osuus tuotosta sertifioidun hanketoiminnan käytetään kattamaan hallintokulut sekä auttaa kehitysmaiden osapuolet, jotka ovat erityisen alttiita haitalliset vaikutukset ilmastonmuutoksen rahoittaa sopeutumiskustannukset.

9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement « propre », notamment aux activités mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.

10. Vuoden 2000: n ja ensimmäisen sitoumuskauden alun välisenä aikana saavutettuja sertifioituja päästövähennyksiä voidaan käyttää kyseisen kauden suunniteltujen sitoumusten täyttämiseen.

Artikla 13

1. Yleissopimuksen ytimessä sopimuspuolten konferenssi toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena.

2. Yleissopimuksen sopimuspuolet, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, voivat osallistua tarkkailijoina tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin istuntoihin. Kun osapuolten konferenssi toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, tämän pöytäkirjan mukaiset päätökset tehdään vain tämän pöytäkirjan osapuolten toimesta.

3. Kun osapuolten konferenssi toimii kokouksessa tämän pöytäkirjan osapuolten, joku jäsen työvaliokunnan osapuolten konferenssin edustavat yleissopimuksen osapuolta, joka tuolloin ei tämän pöytäkirjan osapuoli korvataan uudella Tämän pöytäkirjan osapuolten valitsemien jäsenvaltioiden välillä.

4. Sopimuspuolten konferenssi, joka toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, tarkastelee säännöllisesti tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja tekee toimivaltansa rajoissa tarvittavat päätökset sen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Se käyttää tässä pöytäkirjassa sille annettuja tehtäviä ja

a) se arvioi tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti sille toimittamiensa tietojen perusteella tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa osapuolten välillä tämän pöytäkirjan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden kokonaisvaikutuksista, erityisesti ympäristöön, talouteen ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin sekä niiden kumulatiivisiin vaikutuksiin ja edistykseen yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa;

b) tarkistaa määräajoin osapuolten tämän pöytäkirjan mukaiset velvoitteet ottaen asianmukaisesti huomioon yleissopimuksen 2 ja 4 2 7 -standardin mukaiset tarkistukset ja ottaen huomioon yleissopimuksen tavoitteet, sen täytäntöönpanossa saadut kokemukset ja tieteellisen ja teknisen tietämyksen kehittyminen ja tässä suhteessa se harkitsee ja hyväksyy määräaikaisraportteja tämän yleissopimuksen täytäntöönpanosta. protokolla;

c) edistää ja helpottaa tietojen vaihtoa osapuolten ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi toteuttamien toimenpiteiden osalta ottaen huomioon sopimuspuolten erilaiset tilanteet, vastuut ja keinot sekä niiden tämän pöytäkirjan mukaiset sitoumukset;

d) helpottaa kahden tai useamman sopimuspuolen pyynnöstä ilmastonmuutoksen vaikutusten ja sen vaikutusten yhteensovittamista ottamalla huomioon osapuolten erilaiset tilanteet, vastuut ja keinot. tämän pöytäkirjan mukaiset sitoumuksensa;

e) yleissopimuksen tavoitteen ja tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti ja osapuolten konferenssin asiaa koskevien päätösten mukaisesti se rohkaisee ja ohjaa vertailukelpoisten menetelmien kehittämistä ja säännöllistä tarkentamista yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten; panevat tehokkaasti täytäntöön mainitun pöytäkirjan, jonka tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivat osapuolten konferenssit hyväksyvät;

f) antaa suosituksia kaikista tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä kysymyksistä;

g) pyrkii lisäämään lisävaroja 2-sopimuksen 11-kohdan mukaisesti;

h) vahvistaa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi tarpeellisina pidettävät toissijaiset elimet;

i) etsiä ja hyödyntää tarvittaessa asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen sekä hallitustenvälisten ja valtiosta riippumattomien elinten palveluja ja apua sekä niiden antamia tietoja;

j) Se suorittaa muita tehtäviä, jotka ovat tarpeen tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi, ja ottaa huomioon kaikki sopimuspuolten konferenssin päätöksestä johtuvat tehtävät.

5. Osapuolten konferenssin työjärjestys ja yleissopimuksen nojalla sovellettavat rahoitusta koskevat menettelyt soveltuvat soveltuvin osin tähän pöytäkirjaan, jollei tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva sopimuspuolten kokous päätä yksimielisesti toisin.

6. Sihteeristö kokoontuu tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin ensimmäiseen istuntoon tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen osapuolten konferenssin ensimmäisen istuntokauden aikana. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin myöhempiä tavanomaisia ​​istuntoja pidetään vuosittain ja ne ovat samansuuntaisia ​​osapuolten konferenssin tavanomaisten istuntojen kanssa, jollei tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi päättää toisin.

7. Sopimuspuolten konferenssi, joka toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, pitää pitää erityisistuntoja milloin tahansa, jos se pitää sitä tarpeellisena tai jos sopimuspuoli sitä pyytää kirjallisesti, edellyttäen, että vähintään kolmannes sopimuspuolista tukee tällaista pyyntöä. Osapuolet kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sihteeristö on ilmoittanut sopimuspuolille.

8. Yhdistyneiden Kansakuntien, sen erityisjärjestöjen ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön sekä minkä tahansa jonkin tällaisen järjestön jonkin jäsenvaltion tai tarkkailijan aseman jonkin sellaisen tahon kanssa, joka ei ole joka ei ole yleissopimuksen sopimuspuoli, voi olla edustettuna tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena pidettävien osapuolten konferenssissa tarkkailijoina. Jokainen kansallinen tai kansainvälinen hallinto tai valtio, joka on toimivaltainen tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja joka on ilmoittanut sihteeristölle, että se haluaa olla edustettuna tarkkailijana osapuolten konferenssin istunnossa Osapuolet, jotka toimivat tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, voidaan hyväksyä sellaisiksi, ellei vähintään yksi kolmasosa läsnäolevista sopimuspuolista vastusta sitä. Tarkkailijoiden ottamista ja osallistumista säännellään edellä 5 kohdassa tarkoitetuilla työjärjestyksillä.

Artikla 14

1. Yleissopimuksen 8 artiklan mukaisesti perustettu sihteeristö toimittaa tämän pöytäkirjan sihteeristön.

2. Yleissopimuksen 2 8 -säädöksen 3 -säädöksiä, jotka koskevat sihteeristön tehtäviä ja saman artiklan XNUMX kappaletta sen toimintaa koskevista järjestelyistä, sovelletaan soveltuvin osin tähän pöytäkirjaan. Sihteeristön on myös suoritettava sille tämän pöytäkirjan mukaisesti sille kuuluvat tehtävät.

Artikla 15

1. Avustavana toimielin tieteellistä ja teknologista neuvontaa sekä Avustava toimielin täytäntöönpanoa Yleissopimuksen luoma 9 ja 10 yleissopimuksen määräykset on toimii vastaavasti Avustava toimielin tieteellistä ja teknologista neuvontaa ja avustavan toimielimen tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa. Näiden kahden elimen toimintaa koskevat yleissopimuksen määräykset soveltuvat soveltuvin osin tähän pöytäkirjaan. Kokouksissa Avustava toimielin tieteellistä ja teknologista neuvontaa sekä Avustava toimielin täytäntöönpanoa tämän pöytäkirjan yhtäpitäviä tieteellisen neuvoston SBSTTA ja tekniikan Avustava toimielin toteuttaminen yleissopimus.

2. Yleissopimuksen sopimuspuolet, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, voivat osallistua tarkkailijoina toissijaisten elinten istuntoihin. Jos toissijaiset elimet toimivat tämän pöytäkirjan tytäryrityksinä, tämän pöytäkirjan mukaisia ​​päätöksiä tekevät ainoastaan ​​ne yleissopimuksen sopimuspuolet, jotka ovat tämän pöytäkirjan osapuolia.

3. Jos yleissopimuksen 9- ja 10-artiklojen nojalla perustetut toissijaiset elimet suorittavat tehtävänsä tämän pöytäkirjan soveltamisalalla, jokainen tämän yleissopimuksen sopimuspuolia edustavan puhemiehistön jäsen, joka silloin ei ole osapuolena tämä pöytäkirja korvataan uudella jäsenellä, joka valitaan pöytäkirjan osapuolten kesken ja niiden kesken.

Artikla 16

Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi harkitsee mahdollisimman pian yleissopimuksen 13 artiklassa tarkoitetun monenvälisen neuvotteluprosessin soveltamista tähän pöytäkirjaan ja tarvittaessa muuttaa sitä tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksen perusteella. asiaa koskeva päätös, jonka yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssi voi tehdä. Minkään monenvälisen neuvoa-antavan prosessin, jota voidaan soveltaa tähän pöytäkirjaan, ei rajoita 18-sopimuksen mukaisten menettelyjen ja mekanismien soveltamista.

Artikla 17

Osapuolten konferenssissa määritellään sovellettavat periaatteet, yksityiskohtaiset säännöt, säännöt ja ohjeet, mukaan lukien päästökauppaa koskeva tarkastus, raportointi ja raportointi. Liitteeseen B sisältyvät osapuolet voivat osallistua päästökauppaan 3-sopimuksen mukaisten sitoumustensa täyttämiseksi. Tällainen vaihto täydentää kansallisella tasolla toteutettuja toimenpiteitä tämän artiklan määrällisten päästörajoitusten ja vähennysvelkojen täyttämiseksi.

Artikla 18

Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi hyväksyy ensimmäisessä istunnossaan asianmukaiset ja tehokkaat menettelyt ja mekanismit tämän pöytäkirjan määräysten noudattamatta jättämistä koskevien tapausten tunnistamiseksi ja tutkimiseksi, mukaan luettuna ohjeellinen luettelo seurauksista, kun otetaan huomioon syy, tyyppi ja laiminlyöntiaste sekä tapausten määrä. Jos tämän artiklan mukaisilla menettelyillä ja mekanismeilla on osapuolia sitovia seuraamuksia, ne hyväksytään tämän pöytäkirjan tarkistuksen avulla.

Artikla 19

Riitojenratkaisuyleissopimuksen 14 -säännöksen määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin tähän pöytäkirjaan.

Artikla 20

1. Jokainen osapuoli voi ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan.

2. Tämän pöytäkirjan muutokset hyväksytään tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin säännöllisenä kokouksena. Sihteeristö toimittaa osapuolille tiedon tämän pöytäkirjan ehdotetuista muutoksista vähintään kuusi kuukautta ennen kokousta, jona muutosta ehdotetaan hyväksyttäväksi. Sihteeristön on myös ilmoitettava ehdotetun muutoksen teksti yleissopimuksen sopimuspuolille ja sen allekirjoittajille sekä tiedoksi tallettajalle.

3. Sopimuspuolet pyrkivät kaikin tavoin pääsemään yhteisymmärrykseen kaikista tämän pöytäkirjan muutosehdotuksista. Jos kaikki tämänsuuntaiset pyrkimykset ovat turhia ja sopimusta ei ole saavutettu, muutos hyväksytään viimeisenä keinona läsnäolevien ja äänestävien osapuolten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Sihteeristö toimittaa hyväksytyn tarkistuksen tallettajalle, joka toimittaa sen kaikille osapuolille hyväksyttäväksi.

4. Hyväksymisasiakirjat talletetaan tallettajalle. Kaikki edellä 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt muutokset tulevat voimaan sen hyväksyneille osapuolille yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kolmen neljänneksen hyväksymisasiakirjat. vähintään tämän pöytäkirjan sopimuspuolia.

5. Muutos tulee voimaan jommankumman osapuolen osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen osapuoli tallettaa tallettajalle hyväksymiskirjansa mainitun muutoksen hyväksymisestä.

Artikla 21

1. Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa, ja jollei nimenomaisesti toisin määrätä, kaikki viittaukset tähän pöytäkirjaan muodostavat samalla viittauksen sen liitteisiin. Jos liitteet hyväksytään tämän pöytäkirjan voimaantulon jälkeen, ne rajoitetaan luetteloihin, lomakkeisiin ja muihin tieteellisiin, teknisiin, menettelyllisiin tai hallinnollisiin kuvailevia asiakirjoja.

2. Kukin osapuoli voi ehdottaa tämän pöytäkirjan liitteitä tai muutoksia tämän pöytäkirjan liitteisiin.

3. Tämän pöytäkirjan liitteet ja tämän pöytäkirjan liitteiden muutokset hyväksytään tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin säännöllisessä kokouksessa. Sihteeristö toimittaa liitteiden liitteeksi tai muutokseksi ehdotuksen tekstin kaikille osapuolille vähintään kuusi kuukautta ennen kokousta, jossa liitteeksi tai muutokseksi ehdotetaan hyväksymistä. Sihteeristö toimittaa myös yleissopimuksen sopimuspuolten ja sen allekirjoittajien liitteenä olevan liitteen tai muutoksen tekstin tekstin ja tiedoksi tallettajalle.

4. Sopimuspuolet pyrkivät kaikin tavoin pääsemään sopimukseen yksimielisesti kaikista liitteiden liitteistä tai muutoksista. Jos kaikki pyrkimykset tähän suuntaan ovat turhaa ja sopimusta ei ole saavutettu, liite tai liitteen muutos hyväksytään viimeisenä keinona läsnäolevien ja äänestävien osapuolten kolmen neljäsosan enemmistöllä. Sihteeristö toimittaa liitteen tai muutoksen hyväksytyksi liitteeksi tallettajalle, joka toimittaa sen kaikille osapuolille hyväksyttäväksi.

5. Kaikki liitteen muutokset tai muutokset, jotka eivät ole liitteen A tai B lisäyksiä, jotka on hyväksytty edellä 3- ja 4-kohtien mukaisesti, tulevat voimaan tämän pöytäkirjan kaikkien osapuolten osalta kuuden kuukauden kuluttua päivämäärä, jona tallettaja ilmoitti heille hyväksynnästä, lukuun ottamatta niitä sopimuspuolia, jotka ovat tällä välin ilmoittaneet tallettajalle kirjallisesti, etteivät ne hyväksy liitteeseen tai kyseiseen muutokseen. Sellaisten osapuolten osalta, jotka eivät ole hyväksyneet ilmoitustaan, liite tai muutos liitteeseen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen tämä peruuttaminen.

6. Jos liitteen tai liitteen muutoksen tekeminen edellyttää tämän pöytäkirjan muuttamista, kyseinen liite tai liitteen muutos tulee voimaan vasta, kun pöytäkirjan muutos tulee voimaan.

7. Muutokset tämän pöytäkirjan liitteisiin A ja B hyväksytään ja tulevat voimaan 20-sopimuksen mukaisen menettelyn mukaisesti edellyttäen, että liitteen B muutokset hyväksytään ainoastaan ​​asianomaisen osapuolen kirjallisella suostumuksella.

Artikla 22

1. Jokaisella sopimuspuolella on yksi ääni, jollei 2: n jäljempänä olevista määräyksistä muuta johdu.

2. Alueellisilla taloudellisen yhdentymisen järjestöillä on toimivaltaansa kuuluvilla aloilla sama äänimäärä, joka käyttää äänioikeuttaan tämän pöytäkirjan sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden lukumääränä. Nämä järjestöt eivät käytä äänioikeuttaan, jos jokin niiden jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin.

Artikla 23

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on tämän pöytäkirjan tallettaja.

Artikla 24

1. Tämä pöytäkirja on avoin allekirjoittamista varten ja sen on ratifioitava, hyväksyttävä tai hyväksyttävä yleissopimuksen sopimuspuolina olevat valtiot ja alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt. Se on avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden kansakuntien päämaja New Yorkissa maaliskuussa 16 1998 ja 15 1999 maaliskuussa ja on avoinna liittymistä varten siitä päivästä, kun se lakkaa olemasta avoinna allekirjoittamista. Hyväksymis -, hyväksymis - tai liittymisasiakirjat talletetaan tallettajalle.

2. Kaikki tämän pöytäkirjan mukaiset velvoitteet ovat alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka tulee tämän pöytäkirjan sopimuspuoleksi ilman, että sen jäsenmaat ovat sopimuspuolena. Kun yksi tai useampi tällaisen järjestön jäsen valtio on tämän pöytäkirjan osapuoli, kyseinen järjestö ja sen jäsenvaltiot sopivat vastuustaan ​​tämän pöytäkirjan mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä. Tällaisessa tapauksessa organisaatiolla ja sen jäsenvaltioilla ei ole oikeutta käyttää samanaikaisesti tämän pöytäkirjan mukaisia ​​oikeuksia.

3. Hyväksyntä-, liittymis- tai liittymiskirjat alueellisten taloudellisten yhdentymisorganisaatioiden on julistettava toimivaltansa laajuus tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Lisäksi tällaisten järjestöjen on ilmoitettava tallettajalle, joka puolestaan ​​ilmoittaa osapuolille kaikista merkittävistä muutoksista osaamisensa laajuudessa.

Artikla 25

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona 55-yleissopimuksen sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, vähintään jotka kokonaan hiilidioksidipäästöt edustavat 1990: ssä vähintään 55 prosenttia kyseisten liitteissä olevien kaikkien osapuolten hiilidioksidipäästöistä.

2. Aux fins du présent article, « le volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées à l’annexe I » est le volume notifié par les Parties visées à l’annexe I, à la date à laquelle elles adoptent le présent Protocole ou à une date antérieure, dans leur communication nationale initiale présentée au titre de l’article 12 de la Convention.

3. Kunkin sopimuspuolen tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka ratifioi, hyväksyy tai hyväksyy tämän pöytäkirjan, kun edellä 1-kohdassa mainitut voimaantulon edellytykset on täytetty, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kyseinen valtio tai kyseinen järjestö on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

4. Tätä artiklaa sovellettaessa kaikkia alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön tallettamaa asiakirjaa ei saa lisätä sen järjestön jäsenvaltioiden tallettamiin asiakirjoihin.

Artikla 26

Tähän pöytäkirjaan ei voida tehdä varaumia.

Artikla 27

1. Kolmen vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä sopimuspuolen osalta sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisanoa sen kirjallisella ilmoituksella tallettajalle.

2. Tällainen irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja saa ilmoituksen siitä tai jona myöhemmässä toisessa ilmoituksessa on ilmoitettu.

3. Jokainen sopimuspuolta irtisanouttava osapuoli katsotaan myös irtisanoutuvan tästä pöytäkirjasta.

Artikla 28

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka arabian, kiinan, englannin, ranskan, venäjän ja espanjan kielellä on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

Tehty Kiotossa tämän joulukuun yhdennentoista päivänä, tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan mainittujen päivämäärien osalta.

Liite A

Kasvihuonekaasut

Hiilidioksidi (CO2)
Metaani (CH4)
Typpioksidi (N2O)
Hydrofluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet)
Perfluoratut hiilivedyt (PFC)
Rikkiheksafluoridi (SF6)

Alat / lähdeluokat

Energie

Polttoaineiden polttaminen

Energia-ala
Valmistus - ja rakennusteollisuus
liikenne
Muut alat
muut

Polttoaineisiin liittyvät hajapäästöt

Kiinteät polttoaineet
Öljy ja maakaasu
muut

Teollisuusprosessit

Mineraalituotteet
Kemianteollisuus
Metallituotanto
Muu tuotanto
Halogenoidun hiilivedyn ja rikkiheksafluoridin valmistus
Halogenoidun hiilivedyn ja rikkiheksafluoridin kulutus
muutLiuottimien ja muiden tuotteiden käyttö

Maatalous

Ruoansulatus
Lannan hallinta
riisi
Maatalouden maaperä
Savannahin määrätty polttaminen
Maatalouden jätteiden polttolaitos paikan päällä
muut

jätteet

Kiinteän jätteen hävittäminen
jätevesien käsittely
Jätteiden polttaminen
muut

Liite B

Osa kiintiörajoitukset sitoumukset
tai vähentää päästöjä
(prosentteina vuoden tai viitejakson päästöistä)
Saksa 92
Australie 108
Itävalta 92
Belgia 92
Bulgaria * 92
Kanada 94
Euroopan yhteisö 92
Kroatia * 95
Tanska 92
Espanja 92
Viro * 92
Yhdysvallat 93
Venäjän federaatio * 100
Suomi 92
Ranska 92
Kreikka 92
Unkari * 94
Irlanti 92
Islanti 110
Italia 92
Japani 94
Latvia * 92
Liechtenstein 92
Liettua * 92
Luxemburg 92
Monaco 92
Norja 101
Uusi-Seelanti 100
Alankomaat 92
Puola * 94
Portugali 92
Tšekki * 92
Romania * 92
Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta 92
Slovakia * 92
Slovenia * 92
Ruotsi 92
Sveitsi 92
Ukraina * 100

________________________

* Maat, jotka siirtyvät markkinatalouteen.


Facebook-kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *